Celoročný program Emocionálny kompas

Čo je súčasťou celoročného programu?

Ľahko použiteľná metodika

Aktivity zamerané na prácu s emóciami a budovanie zdravých vzťahov na celý školský rok, ktoré sme overili v prostredí rôznorodých škôl naprieč Slovenskom.

Kontinuálna podpora

Možnosť zúčastniť sa podporných skupín a nástroje pre zvládanie náročných situácií pre učiteľov a učiteľky v programe.

Zapojenie rodiny

Posilnenie dopadu vďaka pracovným listom na doma v 4 jazykoch a tipom na spoluprácu s rodinami detí.

Príprava učiteľov a učiteliek

Úvodné online školenie zamerané na prevenciu vyhorenia a podporu duševného zdravia.

Kompas dosiahol

„Deti sú k sebe láskavejšie. Neriešia rozdiely – všetci sme si rovnocenní a každý prináša do triedneho kolektívu niečo iné, zaujímavé“

94% učiteliek povedalo, že im Kompas pomohol cítiť sa príjemnejšie vo svojej triede, zvládať náročné situácie žiakov a žiačok a zlepšil atmosféru v ich triede.

„Zlepšila sa klíma v triede, dovtedy odstrkovaný žiak si našiel kamaráta“

Aktivity

Aktivity v metodike sú zamerané na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností. Okrem nich sa trieda rozvíja v sebarozvojových zručnostiach, ako práca s chybou, či nastavenie na rast.

Všetky aktivity sú inkluzívne a nevyžadujú žiadnu dodatočnú prípravu. 

V školskom roku 23/24 sú dostupné metodiky pre 2,3 a 4 ročník I. stupňa ZŠ a II. stupeň ZŠ.

Od školského roka 24/25 bude program dostupný pre predškolský vek a 1.ročník ZŠ.

Čo nájdem v metodike?

Prezentácia programu pre školy
na stiahnutie

Kompas dosiahol

“Aj vďaka ranným kruhom deti sú ku sebe láskavejšie. Neriešia rozdiely – všetci sme si rovnocenní a kadždý prináša do triedneho kolektívu niečo iné, zaujímavé.”


0 %

Učiteliek označilo, že Kompas pomohol ich žiačkam a žiakom prejaviť láskavosť k druhým.

0 %
učiteliek povedalo, že im pomohol cítiť sa príjemnejšie vo svojej triede, zvládať náročné situácie žiakov a žiačok a zlepšil atmosféru v ich triede.

Často kládené otázky

Emocionálny Kompas je bezplatný celoročný preventívny aj intervenčný program zameraný na sociálne a emocionálne zručnosti.

Je určený pre triednych učiteľov a učiteľky, ktorí chcú zlepšiť správanie detí vo svojej triede, naučiť deti pracovať s emóciami zdravo a bezpečne, vytvárať pozitívnu klímu v triede, zabrániť šikane, zlepšiť schopnosť sústrediť sa či zlepšiť vzťahy medzi deťmi. 

Program sa zameriava na budovanie emocionálnych zručností (rozoznávanie, pomenovávanie, porozumenie emóciám a ich zdravé a bezpečné zvládanie), sociálnych zručností (láskavosť, aktívne počúvanie, spolupráca, riešenie konfliktov, prevencia šikany, komunikácia) a sebarozvojových zručností (práca s chybou, nastavenie na rast, okruh vplyvu, sebakontrola). 

Programy rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností majú dokázaný pozitívny dopad na akademické výsledky žiakov, preukázateľne znižujú mieru šikany, duševné zdravie a zlepšujú klímu v triede.

Program Emocionálny Kompas ponúkame školám, učiteľom a učiteľkám zdarma vďaka našim finančným partnerom. 

Program Emocionálny Kompas zahŕňa
I. úvodné webináre
II. vypracovanú metodiku s aktivitami na celý rok pre Váš aktuálny ročník
III. 10-15min. dotazník merania dopadu na začiatku a na konci školského roka. Dotazník slúži len pre naše interné účely, pre neustále zlepšovanie programu. 


Po absolvovaní úvodných webinárov a vyplnení úvodného merania dopadu získate PDF metodiku pre Váš ročník. 

Pre pokračovanie v programe v ďalšom školskom roku Vám už sprístupníme metodiku pre Váš ročník opäť automaticky, bez nutnosti absolvovania webinárov, ktoré ale budete mať v prípade potreby stále k dispozícii.

V rámci 2., 3. a 4. ročníka je časová dotácia Kompasu vo forme ranných kruhov (15-minútových aktivít pred vyučovaním) 2x do týždňa a triednych komunít (45-minútových aktivít počas triednickej hodiny, alebo inej hodiny na to určenej) 1x do týždňa. 

Pre maximalizáciu dopadu však odporúčame organizáciu ranných kruhov každý deň a doplnenie dvoch ranných kruhov z metodiky o neformálne strávený čas s deťmi alebo iné aktivity vyplývajúce zo špecifických potrieb triedy.  

Metodiky pre 1. stupeň obsahujú:

  • úvodné infomácie (hodnoty, obsah, úvodné informácie k metodike, procesy)
  • úvodné triedne komunity (Úvodná triedna komunita pre všetky stupne, pre 1. stupeň Tvorba triednej dohody, pre 2. stupeň Meranie dopadu)
  • obsahové kapitoly s aktivitami rozdelené do celkov Svet emócií, Žijeme spolu, Verím si a zlepšujem sa rozdelené do 2-týždňových celkov (každý celok obsahuje úvod do celku, detailný plán každej triednej komunity a priestor pre hodnotenie a reflexiu)
  • zdroje k práci s rodinou (v prípade záujmu o prehĺbenie spolupráce s rodinami Vašich žiakov a žiačok)
  • zdroje pre jednorázovú, dlhodobejšiu psychologickú a metodickú pomoc pre Vás 
  • prílohy a pracovné listy
  • pracovné listy na doma v 4 jazykoch (pracovný list ku každému celku metodiky)

Pre školský rok 2024/2025 máme k dispozícii metodiky pre 2., 3., a 4. ročník. V nasledujúcich školských rokoch sprístupníme metodiky pre 1. ročník a jednotlivé ročníky 2. stupňa tak, aby sa zaistila kontinuita rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností u zapojených učiteľov a učiteliek a naprieč celým základným vzdelávaním. 

K metodikám pre 1. stupeň potrebujú všetky deti čistý zošit (napr. 520, 540 a pod.), ktoré v metodike voláme “Denník”. Ten je potrebný pre vybrané aktivity v metodike. Žiaci a žiačky ich však môžu v prípade potreby využívať aj na zaznamenávanie pocitov, zážitkov mimo aktivít v metodike.

Ku všetkým vyvinutým celoročným metodikám máme vypracované tematické plány s obsahovými a výkonovými štandardami na celý školský rok, nájdete ich na TOMTO ODKAZE.

Celoročný program Emocionálny Kompas je určený pre triednych učiteľov a učiteľky základných škôl vo všetkých ročníkoch. Keďže program je zameraný nielen na tvorbu sociálnych a emocionálnych zručností, ale aj na tvorbu triednej komunity a pozitívnej klímy v triede, považujeme za dôležité, aby sa vzťahy prostredníctvom aktivít budovali primárne medzi deťmi a triednymi učiteľmi a učiteľkami.

Celoročný preventívny program Emocionálny Kompas je určený pre triednych učiteľov a učiteľky. 

V prípade, že ste členom/členkou podporného tímu a máte záujem realizovať v triede intervenčné aktivity, pripravili sme pre Vás 5-týždňové intervenčné verzie metodík – KOMPAS pre zvládanie náročných situácií a KOMPAS pre kolektívy s deťmi z Ukrajiny. Intervenčné verzie metodík vo verzii pre 1. a 2. stupeň Vám doručíme zdarma po vyplnení formulára, ktorý nájdete na našej stránke

Zapojením do programu získate okamžité nástroje a aktivity pre zlepšenie vzťahov a klímy v triede. Metodika pre Váš aktuálny ročník obsahuje hotové, inkluzívne aktivity bez potrebnej prípravy pre celý školský rok úplne zdarma. Naše metodiky sa zameriavajú na rozvíjanie zručností, ktoré sú taktiež súčasťou nového kurikula.

Získate tiež prístup k bezplatným webinárom, ktoré Vám pomôžu zvládať stres a náročné situácie a posilniť emocionálnu odolnosť a sebapoznanie.

Ako program hodnotia učiteľky a učitelia? 

Naučilo ma pomenovať emócie, pracovať s nimi, ako u seba, tak aj u žiakov.”

“Páčila sa mi časť o tom, ako fungujú emócie a aké sú postupy ich spracovania. Praktické modelové situácie a zážitková aktivita s recenziou na film boli tiež super.”

Deti pochopili, že aj napriek vonkajším odlišnostiam sa naše prežívanie až tak nelíši, hnevajú a tešia nás podobné veci. Zistili, koľko toho majú spoločného.

Chcete sa zapojiť do celoročného programu Kompas?